Memorandum of Association

“Adopted”
by the Constituent Assembly of founding members of
Public Union
“Ukrainian Rural Development Network”
Meeting minutes No. 1 of October 20, 2016

 

 

CHARTER

PUBLIC UNION

«UKRAINIAN RURAL DEVELOPMENT NETWORK»

Kyiv – 2016

 

1.1. The Public Union “Ukrainian Rural Development Network”, hereinafter referred to as “the Union”, shall be the public organisation that brings together legal entities and physical persons on the basis of their shared interests for implementation of the aim and objectives under this Charter.
1.2. The Union shall act in accordance with the Constitution, other laws of Ukraine and this Charter.
1.3. The Union shall abide by the rule of law and act on the basis of voluntary participation, self-governance, free choice of area and activities, equal rights of the members, lack of ownership interest,
transparency, openness and publicity.
1.4. The Union shall perform its activities using the following full names:
1.4.1. The Union’s full name in Ukrainian shall be Громадська Cпілка «Українська мережа сільського розвитку»
1.4.2. The Union’s full name in English shall be Public Union “Ukrainian Rural Development Network”
1.5. The Union shall perform its activities using the following short names:
1.5.1. The Union’s short name in Ukrainian shall be ГС «УМСР»
1.5.2. The Union’s short name in English shall be PU “URDN”
1.6. The Union shall not be a legal entity in accordance with the Ukrainian legislation.
1.7. The Union shall have the letterhead with full and short Union’s names in Ukrainian, contact information and own symbol.
2.1. Метою Спілки є сприяння здійсненню в Україні дієвих політики, програм та проектів сільського розвитку, спрямованих на формування успішних сільських територій, які пропонують широкий спектр зайнятості та можливостей для отримання доходів, поліпшення якості життя для всіх громадян і сталого використання та охорони природних ресурсів країни.
2.2. Завданнями Спілки є:
2.2.1. Поширення успішних практик сільського розвитку: збір, узагальнення і популяризація наявних локальних ініціатив, які діють у різних місцевостях України і сприяють досягненню цілей сільського розвитку (економічних, соціальних, екологічних), розроблення рекомендацій щодо їх підтримки;
2.2.2. Адвокація: аналіз проектів нормативно-правових актів, які стосуються аграрного сектору, сільської місцевості, сільського населення на предмет відповідності їх інтересам селян, підготовка висновків і пропозицій щодо врахування цих інтересів; відстоювання необхідності підтримки сільського розвитку як загальнонаціонального пріоритету та однієї з основних цілей державної політики;
2.2.3. Інформування громадськості, органів влади та самоврядування про соціально-економічну ситуацію на сільських територіях на основі аналізу і оцінки офіційних статистичних даних, соціологічних опитувань та інших джерел;
2.2.4. Розробка законодавчих ініціатив, проектів нормативно-правових актів, стратегій, програм сільського розвитку на національному, регіональному та місцевому рівнях;
2.2.5. Поширення знань про сільський розвиток серед представників органів влади та місцевого самоврядування, організацій громадянського суспільства, у підприємницькому середовищі, серед широких верств населення – міського і сільського – з метою залучення їх до дій і заходів, спрямованих на підтримку сільської економіки та сільської місцевості;
2.2.6. Сприяння розвитку потенціалу, взаємного навчання та обміну знаннями і досвідом між організаціями і установами, які беруть участь у розробці та реалізації політики, програм і проектів сільського розвитку та прагнуть постійно підвищувати якість, ефективність, продуктивність наявних ресурсів в інтересах усіх громадян та сталого розвитку сільських територій.
2.3. Для досягнення статутної мети і виконання статутних завдань у порядку, встановленому законодавством, Спілка, зокрема, має право:
2.3.1. Укладати меморандуми та договори для реалізації мети Спілки;
2.3.2. Надавати інформаційну, консультаційну та правову допомогу членам (учасникам) та іншим особам;
2.3.3. Брати участь у розробці та виконанні місцевих, регіональних, державних (національних) та міжнародних програм і проектів, пов’язаних із виконанням статутних завдань;
2.3.4. Розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї; публікувати наукові та методичні результати діяльності Спілки; проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу;
2.3.5. Встановлювати і розвивати міжнародні зв’язки, співпрацю та обмін досвідом, залучати експертів, фахівців та громадськість до участі у програмах та заходах Спілки;
2.3.6. Бути учасником спілок, асоціацій та інших об’єднань, що сприяють виконанню статутних завдань Спілки;
2.3.7. Бути суб’єктом права інтелектуальної власності, інформаційних правовідносин, одержувати публічну інформацію, досліджувати громадську думку, створювати та обробляти бази даних, пропагувати ідеї, мету, завдання, діяльність, найменування і символіку Спілки;
2.3.8. Брати участь у розробленні, експертизі проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Спілки та важливих питань державного і суспільного життя;
2.3.9. Брати участь в організації професійного розвитку, конкурсів, досліджень, конференцій, семінарів, круглих столів, виставок та інших просвітніх, освітніх, наукових, культурних та благодійних заходів, що сприяють виконанню мети і завдань Спілки;
2.3.10. Встановлювати почесні звання та відзнаки для осіб, які сприяють статутній меті і діяльності Спілки;
2.3.11. Спілка може здійснювати інші права, передбачені законодавством.
3.1. Членами Спілки можуть бути юридичні особи та фізичні особи – представники установ та організацій, що сприяють досягненню цілей сільського розвитку, а також фізичні особи – учасники програм і проектів сільського розвитку.
3.2. Координаційна рада Спілки приймає рішення про прийняття в члени Спілки після одержання письмової заяви-анкети, в якій юридична або фізична особа підтверджує зобов’язання виконувати Статут, а також згоду фізичних осіб на обробку своїх персональних даних відповідно до статуту і чинного законодавства. Координаційна рада для забезпечення ефективної роботи Спілки має право пропонувати асоційоване членство у Спілці, при якому фізична або юридична особа приймає участь у її роботі, але не має права голосу.
3.3. Координаційна рада Спілки має право відмовити у прийнятті особи в члени (учасники) Спілки.
3.4. Членство (участь) в Спілці є фіксованим і підтверджується записом у реєстрі членів (учасників) Спілки, який веде Координаційна рада або інший уповноважений Координаційною радою орган.
3.5. Члени (учасники) Спілки мають право:
3.5.1. Брати участь у статутній діяльності та заходах Спілки;
3.5.2. Брати участь у Конференції, обирати та бути обраними до інших органів Спілки;
3.5.3. Вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд органів Спілки;
3.5.4. Отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Спілки, мати доступ до її рішень та звітів;
3.5.5. Отримувати методичну, інформаційну, правову та іншу допомогу, пов’язану зі статутною діяльністю Спілки відповідно до внутрішніх правил;
3.5.6. Добровільно припиняти членство (участь) в Спілці;
3.5.7. Здійснювати інші права, встановлені Статутом, рішеннями Конференцій, та інших органів Спілки, внутрішніми правилами або законодавством.
3.6. Члени (учасники) Спілки зобов’язані:
3.6.1. Виконувати вимоги Статуту, рішення керівних органів, вимоги внутрішніх правил, які пов’язані з досягненням мети і виконанням статутних завдань Спілки;
3.6.2. Сприяти діяльності та виконанню статутних завдань Спілки;
3.6.3. Пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Спілки;
3.6.4. Дотримуватися вимог керівних органів Спілки щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною або захищається законом;
3.6.5. Повідомляти керівні органи про потенційний конфлікт інтересів, факти порушення Статуту або заподіяння шкоди Спілці.
3.7. Припинення членства (участі) в Спілці відбувається на підставі письмової заяви члена (учасника) про припинення членства (участі) або перебування на виборній посаді.
3.8. Координаційна рада приймає рішення про виключення члена (учасника) Спілки у випадку:
3.8.1. Неодноразового порушення членом (учасником) Спілки статутних обов’язків і внутрішніх правил;
3.8.2. Вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою і завданнями Спілки;
3.8.3. Неучасті в діяльності Спілки протягом принаймні 12 місяців;
3.8.4. Набрання чинності судовими рішеннями про припинення діяльності юридичної особи або про визнання фізичної особи померлою, безвісно відсутньою або недієздатною, або про встановлення інших обмежень щодо реалізації права на участь в громадських організаціях.
3.9. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів, пов’язаних із набуттям і припиненням членства (участі), правами та обов’язками членів (учасників), розглядаються на черговій Конференції. Якщо на черговій Конференції буде уповноважено для розгляду скарг інший постійний або тимчасовий орган, скарги підлягають розгляду протягом двох місяців після того, як особа дізналася або мала дізнатися про указані рішення, дії або бездіяльність.
4.1. Керівними органами (органами управління) Спілки є: Конференція, Координаційна рада, Президент, Голова Координаційної ради.
4.2. Керівні органи мають право прийняти власні правила процедури, які не повинні суперечити актам законодавства і Статуту.
4.3. Керівні органи Спілки мають право створювати і припиняти інші постійні та тимчасові органи за напрямками діяльності Спілки, затверджувати положення про ці органи, призначати і заміщати членів цих органів.
5.1. Найвищим керівним органом Спілки є Конференція. Конференція може бути черговою або позачерговою.
5.2. Координаційна рада скликає чергову Конференцію один раз протягом календарного року. Координаційна рада письмово повідомляє членів Спілки про час і місце чергової Конференції не пізніше ніж за 10 робочих днів до їх проведення.
Чергова Конференція має право приймати рішення, якщо в голосуванні беруть участь більшість членів Спілки.
5.3. Якщо делегати Конференції письмово повідомили до початку засідання про неможливість взяти особисту участь у засіданні, вони мають право голосувати з використанням засобів зв’язку (телефон, електронна пошта, скайп тощо) одночасно або, якщо це неможливо, протягом дня, коли відбувається засідання.
У випадку проведення письмового опитування рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували у письмовій формі не менше 60% делегатів Конференції.
5.4. Конференція приймає рішення про обрання або затвердження складу Координаційної ради або інших постійних органів Спілки, а також про дострокове припинення повноважень цих органів шляхом особистого голосування. Форма голосування (відкрита чи таємна) визначається рішенням Конференції.
5.5. Координаційна рада скликає позачергову Конференцію на підставі власного рішення, або письмової вимоги не менше ніж 20% членів Спілки.
Координаційна рада письмово повідомляє заявників та інших членів Спілки про час і місце позачергових Конференцій не пізніше ніж через 20 робочих днів після прийняття відповідного рішення або одержання письмової вимоги про їх скликання.
Заявники, у випадку невиконання Координаційною радою їх письмової вимоги, письмово повідомляють інших членів Спілки про час і місце позачергової Конференції відповідно до Статуту.
Позачергові Конференції можуть розглядати тільки ті питання, які вказані у рішенні Координаційної ради або у письмовій вимозі чи письмовому повідомленні заявників про їх скликання.
5.6. Конференція приймає рішення з питань, указаних в пунктах 5.7.1 та 5.7.6 статті 5.7 Статуту кваліфікованою більшістю у 75% голосів членів (учасників), які беруть участь у голосуванні.
Конференція приймає рішення з будь-яких інших питань простою більшістю голосів членів, які беруть участь у голосуванні, якщо Конференція окремим попереднім рішенням не визначає необхідну кваліфіковану більшість голосів.
5.7. До виключної компетенції Конференції належить прийняття рішень про:
5.7.1. Затвердження змін і доповнень до Статуту Спілки;
5.7.2. Затвердження правил процедури Конференції і змін до цих правил;
5.7.3. Затвердження основних напрямків, стратегії та принципів діяльності Спілки;
5.7.4. Обрання або заміщення президента Спілки, голови Координаційної ради і членів Координаційної ради Спілки;
5.7.5. Розгляд і затвердження звітів Координаційної ради;
5.7.6. Припинення діяльності Спілки.
6.1. Координаційна рада є постійно діючим виконавчим органом Спілки в період між черговими Конференціями.
Координаційна рада обирається на три роки у складі не менше п’ятьох членів, у тому числі Голови Координаційної ради.
Члени Координаційної ради можуть бути переобрані на наступний термін.
Якщо член Координаційної ради подає письмову заяву про припинення повноважень або втрачає здатність виконувати обов’язки з інших причин, Координаційна рада скликає позачергову Конференцію для обрання нового члена Координаційної ради.
6.2. Координаційна рада має повноваження:
6.2.1. Визначати конкретні завдання і форми діяльності Спілки згідно зі Статутом та рішеннями Конференції;
6.2.2. Встановлювати порядок та форми реалізації статутних завдань Спілки, внутрішні правила і стандарти;
6.2.3. Приймати рішення про організацію-координатора діяльності Мережі зі складу її членів;
6.2.4. Ініціювати та підтримувати участь членів спілки у конкурсах на отримання грантів;
6.2.5. Розглядати будь-які скарги та суперечки стосовно рішень, дій або бездіяльності посадових осіб Спілки, якщо інше не визначено Статутом або рішеннями Конференції;
6.2.6. Приймати рішення про прийняття в члени Спілки чи про припинення членства, вести реєстр членів Спілки та вносити зміни до нього;
6.2.7. Присуджувати почесні відзнаки Спілки;
6.2.8. Приймати рішення про скликання Конференції відповідно до Статуту.
6.3. 3асідання Координаційної ради скликаються Головою Координаційної ради не рідше одного разу на три місяці, або протягом п’ятьох робочих днів після одержання письмової вимоги не менш ніж двох членів Координаційної ради.
6.4. Засідання Координаційної ради правомочне приймати будь-які рішення, якщо у ньому бере участь більшість членів Координаційної ради. Головуючим засідання є Голова Координаційної ради, а у випадку його відсутності, відмови або неможливості виконувати обов’язки головуючого з інших причин – будь-який член Координаційної ради, обраний на початку засідання.
6.5. Рішення Координаційної ради приймаються простою більшістю голосів осіб, які беруть участь у голосуванні, якщо Координаційна рада не визначить кваліфіковану більшість. Рішення Координаційної ради оформлюються протоколом та зберігаються Секретарем Координаційної ради.
7.1. Президент обирається делегатами Конференції на строк, що не перевищує строку повноважень Координаційної ради, є підзвітним Конференції і вправі вносити на розгляд Конференції та Координаційної ради пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Спілки.
7.2. Президент має повноваження:
Представляти Спілку на міжнародних та загальнодержавних заходах, популяризувати її діяльність, вирішувати питання, пов’язані з науковою та науково-методичною діяльністю Спілки, налагодженням співробітництва з партнерами, просуванням інтересів Спілки та інших, віднесених до його компетенції внутрішніми документами Спілки та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Спілки, Координаційної ради та Конференції членів Спілки.
8.1. Голова Координаційної ради обирається делегатами Конференції на строк, що не перевищує строку повноважень Координаційної ради є підзвітним Конференції і вправі вносити на розгляд Конференції та Координаційної ради пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Спілки.
8.2. Голова Координаційної ради має повноваження:
8.2.1. Офіційно представляти Спілку без довіреності в органах державної влади і управління, органах місцевого самоврядування, судах, а також у відносинах з іншими особами в Україні та в інших державах;
8.2.2. Укладати від імені Спілки меморандуми та договори що не суперечать меті та завданням Спілки;
8.2.3. Забезпечувати виконання рішень Конференції Спілки;
8.2.4. Звітувати керівним органам про поточну діяльність Спілки;
8.2.5. Приймати рішення щодо інших поточних питань діяльності Спілки та здійснювати інші функції, спрямовані на реалізацію статутних завдань Спілки
8.2.6. Очолювати засідання і діяльність Координаційної ради.
9.1. Будь-які зміни і доповнення до Статуту розглядаються і затверджуються на Конференції.
9.2. Зміни і доповнення до Статуту набирають чинності з моменту державної реєстрації таких змін в установленому законодавством порядку.
10.1. Припинення діяльності Спілки проводиться шляхом її ліквідації (саморозпуску) або реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) відповідно до законодавства України на підставі рішення Конференції, прийнятого не менше ніж 75% голосів.
10.2. Підстави і порядок ліквідації (примусового розпуску) або заборони Спілки визначаються законодавством України.
10.3. Рішення про ліквідацію (саморозпуск) Спілки приймають на Конференції та визначають порядок і строки ліквідації Спілки згідно з законодавством України.
10.4. Спілка є такою, що ліквідована, з дати письмового повідомлення про припинення діяльності до органу юстиції.